ორგანიზაცია ადამიანთა ჯგუფია, რომლის საქმიანობა შეგნებულად კოორდინირდება საერთო მიზნის ან მიზნების მისაღწევად. იმისთვის რომ, ადამიანთა ესა თუ ის ჯგუფი ჩაითვალოს ორგანიზაციად, საჭიროა შესრულდეს შემდეგი პირობები:

ორგანიზაცია მიზნის მიხედვით ორ ჯგუფად იყოფა: კომერციული და არაკომერციული ორგანიზაციები. კომერციული ორგანიზაციების უპირველესი მიზანია მოგების მიღება და ისინი განეკუთვნებიან ბიზნესის სფეროს.