პირი, რომელიც სააქციო საზოგადების აქციების მფლობელია. აქციონერს აქვს უფლება გაყიდოს ბაზარზე ფასიანი ქაღალდი, მიიღოს მოგება და ჩაერთოს სააქციო საზოგადოების მართვის საკითხებში, აირჩიოს ან თვითონ იქნეს არჩეული ხელმძღვანელად, ლიკვიდაციის შემთხვევაში კი მიიღოს თავისი წილი ქონება