ხარისხის კომპლექსურ მართვასა (TQM) და ექვსი სიგმას (Six Sigma) მეთოდოლოგიას შორის არსებობს ძალიან ბევრი თანხვედრა და გადაფარვა. შესაბამისად, პრაქტიკოსები და მკვლევარები იმდენად შორს წავიდნენ, რომ უკვე ცხადად აღნიშნავენ, რომ ხარისხის მართვა (TQM) არის წარსული და იგი ჩანაცვლდა ექვსი სიგმით (Six Sigma). თუმცა ასეთი ფორმულირება გარკვეულწილად დამაბნეველიც არის, რადგან ხარისხის მართვის ფუნდამენტალური პრინციპები ვითარდებოდა ათწლეულების განმავლობაში და მათი გარკვეული ნაწილი დღესაც ძალაშია. ამ ორ მიდგომას შორის ძირითადი განსხვავებები შემდეგია:

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ხარისხის კომპლექსური მართვა (TQM) მოიცავს ხარისხის მენეჯმენტის მიღმა არსებულ მენეჯერულ ხედვას, ხოლო ექვსი სიგმა (Six Sigma) ეფუძნება მას და უზრუნველყოფს ორგანიზაციებისთვის საჭირო პროცესების, ადამიანების და ინსტრუმენტების მიწოდებას აღნიშნული ხედვის განსახორციელებლად.