გამოიკვლიეთ და გააანალიზეთ ის კომპონენტები, რომლებიც ბიზნესმოდელის შექმნის პროცესში დაგჭირდებათ

საქმიანობა

წარმატებისთვის სასიცოცხლო ფაქტორები

ძირითადი საფრთხეები

მეორე ეტაპზე გუნდი სიღრმისეულად ეცნობა ბიზნესმოდელის გარემოს.

ბიზნესმოდელის გარემოს შესწავლის პროცესი მოიცავს სხვადასხვა საქმიანობას, მათ შორისაა: ბაზრის კვლევა, მომხმარებლების შესწავლა და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა, დარგის ექსპერტებთან გასაუბრება და კონკურენტების ბიზნესმოდელების წარმოსახვა. იმისათვის, რომ პროექტის გუნდმა გაიაზროს, როგორია ბიზნესმოდელის `საპროექტო სივრცე~, იგი საჭირო მასალას უნდა გაეცნოს და შესაბამისი ქმედებები უნდა განახორციელოს.